top of page

Funktionsmedicin (Funktionell medicin)

Funktionell medicin eller funktionsmedicin som det ofta översätts till, kommer från USA där det heter "Functional medicine". Vi är utbildade från Functional medicine University i USA.

Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system. Som man kan se på bilden ovan, så är sjukdomar endast toppen av isberget. Det finns så mycket mer under ytan, som finns där långt innan de stora symptomen kommer. Tänk att kunna ta tag i sjukdomar på ett så tidigt plan, innan de ens ger symptom!

Funktionsmedicin frågar hur och varför sjukdom uppstår och återställer hälsa genom att ta itu med orsakerna till sjukdomen för varje individ. Den funktionsmedicinska arbetsmodellen har funnits läge i USA läs mer här om internationella The Institute for functional medicine (IFM). IFM’s ursprung och historia.

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla grundorsakerna till olika hälsoproblem. Man ser till hela personen, patientens historia, hormonella balans, livsstil, kost, mental- och känslomässig hälsa.

Funktionsmedicin betonar livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till traditionell sjukvård. Inom den funktionella medicinen ser man kroppen som en helhet och det inkluderar känslor, gener, epigenetik (miljön runt generna som påverkar dem) och livsstil.

Arbetsmodellen inom funktionsmedicin är en individualiserad, patientcentrerad, vetenskapsbaserad inriktning som ger patienter och terapeuten möjlighet att arbeta tillsammans för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till sjukdom och främja optimal hälsa. Det bygger på en detaljerad förståelse för varje patients genetiska, biokemiska och livsstilsfaktorer och utnyttjar den data som leder till personliga behandlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat. Det är viktigt att ta hänsyn till varje individs unika biokemi, förutsättningar och stödja läkningsprocesser, för att kunna må sitt allra bästa.

Genom att ta itu med grundorsaken, snarare än att släcka symtom, blir terapeuten inriktad på att identifiera komplexiteten i sjukdomen. Ett tillstånd kan ha många olika orsaker och en orsak kan också leda till många olika förhållanden. Med funktionsmedicinsk behandling vill man rätta till grundorsaken till sjukdom i varje individ.


Funktionsmedicin riktar sig till dig som vill optimera din hälsa, må ditt allra bästa och prestera bättre. För idrottsoptimering är det viktigt att få med alla detaljer för att optimera kost- och näringsråd som en del av ditt träningsupplägg. Hälsotester bedömas helt individuellt, efter behov och mål. “Test don’t guess” är viktigt inom funktionsmedicin. Resultaten av hälsotesterna ger bra förutsättningar att individanpassa och få ett effektivt behandlingsupplägg med kost, näring, hälsa och livsstilsråd.


Många som söker funktionsmedicinsk hjälp lider t.ex. av: metabola syndrom, kroniska sjukdomar, mage-tarm problem, IBS, diarré / förstoppning, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), SIFO (Small Intestinal Fungal Overgrowth), candida, chrons, ulcerös kolit, sura uppstötningar, magkatarr, autoimmuna sjukdomar, diabetes hos barn/vuxna, övervikt, undervikt, fibromyalgi, allergier, migrän, stress, utbrändhet, utmattningssyndrom, CFS (kronisk trötthetssyndrom), ME, depressionstillstånd, eftermiddagströtthet, demens, histaminintolerans, sockerberoende, bröd/pastaberoende, ledbesvär, artros, infektionskänslighet, hudbesvär, psoriasis, eksem, acne, blodtrycksbesvär, cancer, lung eller luftvägsbesvär, onormalt håravfall, sköldkörtelsjukdomar eller humörsvängningar. NPF diagnoser ”bokstavsdiagnoser” som ADHD, ADD, asperger, autism som allt fler barn och även vuxna diagnostiseras för.

Med hjälp av funktionsmedicin och livsstilsförändring kan man ofta hjälpa läkningsprocesserna avsevärt!


Funktionsmedicin vilar på en solid bas av biokemisk vetenskap och bygger på en förståelse av följande grundprinciper:

  • Biokemisk individualitet – vi är alla olika och har olika behov.
  • Individcentrerad, inte endast diagnos- och sjukdomsfixerad.
  • Dynamisk balans mellan interna och externa faktorer i individens kropp, psyke och själ.
  • Nätverksliknande interaktioner mellan kroppens olika inre fysiologiska processer och faktorer.
  • Hälsa som ett positivt och vitalt tillstånd – inte bara frånvaro av sjukdom.
  • Stödjande av kroppens organreserver för att höja livskvalitet och förlänga livet.
  • Två grundläggande frågor utgör ett fundament i det funktionellmedicinska syn- och arbetssättet:
  • Finns det för mycket av något som individen/kroppen behöver minska på eller bli av med?
  • Finns det för lite av något som individen/kroppen behöver mer av?

Vissa mår dåligt fast de vid tidigare provtagningar varit “inom referensvärdena” och inom funktionsmedicin ser man mer detaljerat på det.

Funktionsmedicinska laboratorietester kan utgöra viktiga verktyg i diagnostiken. Dessa kompletterar de tester och analyser som redan används som både inom hälso- och sjukvården och den s.k. komplementärmedicinen.

Flertalet av dem är designade för att upptäcka störda biokemiska funktioner och processer inkl. rubbningar i kroppens mikrobiologi, många gånger innan stora skador i vävnaderna hunnit uppkomma och lett fram till en sjukdomsdiagnos med dess associerade sifferkod.


Genom att upptäcka obalanser och nedsatta funktioner på ett tidigt stadium kan man arbeta med att förebygga eller fördröja uppkomsten av olika sjukdomsprocesser, man kan alltså spåra upp sådant som döljer sig under ytan. Funktionsmedicinen, oavsett om man är frisk eller sjuk, betonar vikten av en hälsosam livsstil och strävar efter att så långt som möjligt behandla och förebygga uppkomsten av sjukdom genom positiva livsstilsförändringar, vilka kan bli en grund för ett friskt hälsotillstånd och hög livskvalité. Specifika livsstils- och näringsmedicinska råd kombineras i ett individanpassat åtgärdsprogram, i samförstånd mellan den vårdsökande och kiropraktorn/terapeuten.


Då sjukdom redan manifesterat sig kan det funktionsmedicinska arbetssättet många gånger bidra till mer orsaksinriktade och individspecifika behandlingar istället för att i huvudsak fokusera på diagnos och symptomdämpande åtgärder. IFM - Institute for Functional Medicine, samt FMU - Functional medicine university - i USA har under de senaste 20+ åren utbildat/fortbildat tiotusentals läkare och annan vårdpersonal världen över.


Funktionsmedicin har med åren fått ett allt starkare politiskt stöd i USA. Bl.a. Obama- och Clintonfamiljerna är varma anhängare och Hillary Clinton har indikerat att hon vill lägga ned mycket arbete på att få in funktionsmedicinen som en integrerad del i det amerikanska vårdsystemet.

Utbildning/fortbildning inom funktionsmedicin meriterar examinerade amerikanska läkare till s.k. category 1 CME- points, vilket betyder att den rankas inom det högsta kvalitetssegmentet av medicinska fortbildningar i USA, enligt det amerikanska universitetsämbetet. Även för exv. amerikanska dietister, sjuksköterskor och kiropraktorer är utbildning i funktionsmedicin en sanktionerad fortbildningsmerit.

Funktionsmedicin studeras som ett ämne i läkarutbildningen på fler än 20 universitet i USA.

För mer information om Institute for Functional Medicine (IFM) i USA, besök gärna deras hemsida www.functionalmedicine.org eller www.functionelmedicineuniversity.com


Boka tid här: 

bottom of page